تحقیق سود و زیان شرکت ها

تحقیق سود و زیان شرکت ها
سود و زیان شرکت ها

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق سود و زیان شرکت ها قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 87 بخشی از متن تحقیق:سود و زیان شرکت ها معمولا
سود سهام هنگامي توسط واحد سرمايه گذار به عنوان در آمد شناسائي و در
حسابها ثبت مي‌شود كه توسط واحد سرمايه پذير اعلام و پرداخت مي‌گردد . در
صورتي كه ميزان سود سهام پرداختي توسط سهام سرمايه پذير بيش از منابعي باشد
كه واحد مزبور براي اعلام سود سهام در اختيار دارد ، مبلغ اضافي بايد به
عنوان سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم محسوب شود . به عبارت ديگر سود
سهام مازاد بر سواد قابل تقسيم بيانگر برگشت بخشي از حقوق صاحبان سهام واحد
سرمايه پذير به استثناي سود انباشته ، است . واحد سرمايه پذير موظف است
اين موضوع را به نحو مناسب به اطلاع سلرمايه گذاران برساند . نظر به اين كه
سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم به عنوان برگشت سرمايه گذاري تلقي
مي‌شود ، واحد سرمايه گذار بايد اين مبلغ را به حساب سرمايه گذاراي
بستانكار و حسابهاي دريافتي يا بانك را حسب مورد ، بدهكار كند . مثال : شركت الف 15 درصد سهام عادي شركت « ب » را در سال است ، شركت الف سود سهام دريافتي را بايد به شرح زير در حسابها ثبت كند :بانك 500/22 در آمد سود سهام 000/15سرمايه گذاري در سهام شركت «ب » 500/7ثبت سود سهام دريافتي بر مبناي 15 درصد سود سهام اعلام و پرداخت شده . 2- كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري :زيانهاي
عملياتي واحد سرمايه پذير كه به كاهش خالص دارائيهاي آن منجر و دورنماي
اقتصادي آن را به طور جدي خدشه دار مي‌سازد ، توسط واحد سرمايه گذار در
حسابها ثبت مي‌شود . در چنين وضعيتهايي بخشي از سرمايه گذاري بلند مدت
از بين رفته قلمداد مي‌گردد . واين واقعيت از طريق كاهش دادن ارزش سرمايه
گذاري در حسابهاي واحد سرمايه گذار نشان داده مي‌شود . اين نحوه عمل از نظر
استانداردهاي حسابداري نيز مورد تائيد است . « اگر كاهش در ارزش
سرمايه گذاري دائمي باشد ، بهاي تمام شده سرمايه گذاري ها بايد به ارزش
جديد كاهش داده شود ، مبلغ كاهش يافته بايد به عنوان زيان تحقق يافته در
حساب ثبت شود . ارزش جديد نبايد در نتيجه افزايشهاي بعدي در قيمت سرمايه
گذاري ، تغيير كند »ثبت حسابداري مربوط به زيان ناشي از كاهش دائمي ارزش سرمايه گذاريها به شرح زير است :زيان تحقيق يافته ناشي از كاهش ارزش سرمايه گذاريها بلند مدت ***سرمايه گذاري در سهام عادي شركت …. ***ثبت كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام عادي زيان
ناشي از كاهش دائمي ارزش سرمايه گذاريها در محاسبه سود قبل از اقلام غير
مترقبه و آثار انباشته تغييرات حسابداري در صورت حساب سود زيان منظور
مي‌شود . اگر چه استانداردهاي حسابداري رهنمودي جزئي در ارتباط با تعيين
وجود كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت ارائه داده است اما،
براي شناسائي اين كاهش موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد :1- تاريخ سرمايه گذاري در سهام 2- مبلغ كاهش در ارزش سرمايه گذاري و مدت زماني كه قيمت بازار سهام از بهاي تمام شده آن كمتر بوده است . 3- وضعيت مالي ( وضعيت نقدينگي ) و آينده واحد سرمايه پذير . 4- وضعيت مالي ( وضعيت نقدينگي ) واحد سرمايه گذار . 5- اهميت مبلغ كاهش در ارزش سرمايه گذاري در مقايسه با سود خالص و حقوق صاحبان سهام واحد سرمايه گذار . 3_ به كار گيري قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار :طبق استانداردهاي حسابداري ، به منظور بكارگيري قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار در
مورد سرمايه گذاريهاي بلند مدت ، بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي بلند مدت
در هر زمان بهاي اوليه سرمايه گذاريهاي مزبور خواهد بود و به استثناي موارد
زير كه بهاي تمام شده جديدي براي سرمايه گذاريها تعيين مي‌شود . الف –
نقل و انتقال بخشي از سرمايه گذاري در سهام بين مجموعه سرمايه گذاريهاي
كوتاه مدت و بلند مدت ( تغيير طبقه بندي از كوتاه مدت به بلند مدت و بالعكس
) در مواردي كه قيمت بازار آنها از بهاي تمام شده كمتر است . ب _ كاهش
ارزش بخشي از سرمايه گذاريها تا قيمت بازار ، به منظور انعكاس كاهش دائمي
در قيمت بازار ، كه كمتر از بهاي تمام شده ( اوليه ) سرمايه گذاري است . در
مواردي كه جمع ارزش بازار مجموعه سرمايه گذاريهاي بلند مدت ، بر مبناي روش
بهاي تمام شده ، از بهاي تمام شده آنها كمتر است به كار گيري روشهاي
حسابداري خاص ضروري خواهد بود . اين گونه مجموعه حسابداريها بايد به اقل
تمام شده يا قيمت بازار ارزيابي گردد . در ثبت تعديلي كه در پايان دوره
مالي براي به كارگيري قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار انجام مي‌شود
، از حسابي تحت عنوان ذخيره كاهش ارزش ، جهت ثبت تفاوت بين بهاي تمام شده و
قيمت بازار ، واز حسابي تحت عنوان زيان تحقق نيافته ، براي ثبت طرف مقابل
آن استفاده خواهد شد . مانده حساب ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري بلند مدت
در ترازنامه از بهاي تمام شده سرمايه گذاري بلند مدت و مانده انباشته
زيانهاي تحقق نيافته ناشي از اين گونه سرمايه گذاريهاي بلند مدت در قسممت
حقوق صاحبان سهام به عنوان زيان سرمايه اي گزارش مي‌شود . زيانهاي تحقق
نيافته در نتيجه تائيد كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت يا
سودهاي تحقق نيافته بعدي حذف مي‌شود . در هيچ شرايطي سودهاي انباشته تحقق
نيافته كه در نتيجه افزايشهاي بعدي در قيمت بازار سرمايه گذاري ايجاد
مي‌شود نبايد از زيانهاي انباشته بيشتر شود زيرا به افزايش بهاي تمام شده
سرمايه گذاري منجر خواهد شد . به عبارت ديگر ، هر گونه افزايش بعدي در قيمت
بازار سرمايه گذاري حداكثر مي‌تواند مانده انباشته زيانهاي تحقق نيافته را
خنثي كند . براي تشريح نحوه حسابداري مربوط به ارزيابي سرمايه گذاريهاي
بلند مدت به اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار مثالهاي زير ارائه مي‌شود :مثال
1- شركت خراسان در ابتداي سال مبلغ 000 ر 200 ريال در سهام عادي شركت
تهران سرمايه گذاري كرده است . قيمت بازار سرمايه گذاري مزبور در پايان سال
بالغ بر 000ر160 ريال و در پايان سال بالغ بر 000ر184 ريال بود . ثبت
حسابداري لازم به منظور ارزيابي سرمايه گذاري بلند مدت به اقل بهاي تمام
شده ، يا قيمت بازار در پايان هر يك از سالهاي و به شرح زير است .پايان سال :زيان تحقق نيافته كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت 000ر40ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذارياي بلند خمدت به قيمت بازار 000ر40ايجاد و ثبت ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت پايان سال :ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت به قيمت بازار 000ر24زيان تحقق نيافته كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت 000ر24تعديل ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها به ميزان مورد نياز در پايان سال زماني
كه سرمايه گذاريهاي بلد مدت به قيمتي كمتر از بهاي تمام شده اوليه آن به
فروش مي‌رسد ، تفاوت به عنوان زيان تحقق يافته محسوب و در حسابها ثبت
مي‌شود اما تا پايان دوره حسابداري مربوط هيچگونه ثبتي در حسابهاي ذخيره
كاهش ارزش و زيان تحقق نيافته كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت صورت
نمي‌گيرد . در ادامه مثال قبل فرض كنيد كه شركت سرمايه گذار در دهم
شهريور سال بهشي از سرمايه گذاريهاي بلند مدت را كه بهاي تمام شده آن
000ر100 ريال است به مبلغ 000ر75 ريال به فروش مي‌رساند . قيمت بازار ساير
سرمايه گذاريهاي شركت در پايان سال به شرح زير است … 

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
سود و زیان شرکت ها تحقیق حسابداری در مورد سود و زیان شرکت ها دانلود تحقیق سود و زیان شرکت ها دانلود رایگان تحقیق سود و زیان شرکت ها پروژه سود و زیان شرکت ها مقاله سود و زیان شرکت ها تحقیق حسابداری در مورد سود و زیان شرکت ها پروژه در مورد سود و

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی سرعت و اسپک والیبال

  بررسی وضعیت بیومکانیکی دست هنگام ضربه به توپ,پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکات ورزشی,تجزیه و تحلیل حرکت اسکات,تجزیه و تحلیل حرکت بارفیکس,عوامل موثر در سرعت دویدن,قانون سوم نیوتون در ضربه آبشار,مقایسه محل فرود پا در دو سرعت و استقامت پاورپوینت تجزیه…

 • پاورپوینت آمفی تئاتر کلوسوم

  پاورپوینت آمفی تئاتر کلوسوم آمفی تئاتر کلوسوم رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آمفی تئاتر کلوسوم،در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بزرگترين آمفي تئاتر در روم كلوسئوم بوده كه ساخت آن به دست سپاسيان…

 • دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

  امکان سنجی طلا و جواهر سازی,دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی,طرح توجیهی پیرامون طلا و جواهر,طرح توجیهی طلا و جواهر سازی,طرح کارآفرینی طلا و جواهر سازی,طرح کسب و کار طلا و جواهر سازی,کارآفرینی طلا و جواهر سازی دانلود دانلود…

 • تحقيق قوانين در تجيهز و راه اندازي كارگاه

  آيين نامه تجهيز كارگاه,تجهيز كارگاه,تحقيق,تحقيق قوانين در تجيهز و راه اندازي كارگاه,دانلود آيين نامه,دانلود تحقيق,كارگاه ساختماني دانلود تحقيق قوانين در تجيهز و راه اندازي كارگاه دانلود فایل آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي ماده ۱- كاربرد مقررات اين آئين نامه…

 • پاورپوینت پيشگيري و درمان مارگزيدگي

  پاورپو,پاورپوینت پيشگيري و درمان مارگزيدگي,پيشگيري و درمان مارگزيدگي,تحقیق پيشگيري و درمان مارگزيدگي,دانلود پاورپوینت پيشگيري و درمان مارگزيدگي,دانلود پاورپوینت در مورد پيشگيري و درمان مارگزيدگي,دانلود رایگان پاورپوینت پيشگيري و درمان مارگزيدگي پاورپوینت پيشگيري و درمان مارگزيدگي رفتن به سایت اصلی مشخصات…

 • تحقیق اصول و روش های تربیت در اسلام

  تحقیق اصول و روش های تربیت در اسلام روشهای تربیت در اسلام رفتن به سایت اصلی  مشخصات فایل:تحقیق اصول و روشهای تربیت در اسلامقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 44بخشی از متن تحقیق:روش های تربیت در نهج البلاغهروش…

 • پاورپوینت تشریح و فیزیولوژی گیاهی

  پاورپوینت تشریح و فیزیولوژی گیاهی تشریح و فیزیولوژی گیاهی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تشریح و فیزیولوژی گیاهی،در قالب ppt و در 230 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ویژگی و اجزاء یاخته گیاهی از خارج به داخلویژگی ها و ساختار…

 • گزارش کارآموزی شرکت صنایع بسته بندی پارسه

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی بسته بندی,دانلود گزارش کارآموزی بسته بندی,دانلود گزارش کارآموزی شرکت بسته بندی,دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع بسته بندی,گزارش کارآموزی بسته بندی,گزارش کارآموزی شرکت بسته بندی,گزارش کارآموزی شرکت صنایع بسته بندی دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع بسته بندی…

 • تحقیق تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري

  تلویزیون,رادیو,رسانه خبری تحقیق تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري،در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:تلويزيون و مطبوعات: در نيمه دوم دهة 1950…

 • تحقیق مساله‌ حجاب

  تحقیق مساله‌ حجاب حجاب رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مساله‌ حجاب،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:اشاره‌اي كوتاه به آيه مربوط به پوشش زنان   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

 • طراحي چرثقيل

  دانلود طراحي چرثقيل دانلود طراحي چرثقيل دانلود فایل اين فايل شامل نقشه طراحي شده در نرم افزار اتوكد مي باشد   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: دانلود طراحي چرثقيل

 • تحقیق تعریف دوپینگ در ورزش و شناخت انواع دارو های نیروزا

  تحقیق تعریف دوپینگ در ورزش و شناخت انواع دارو های نیروزا تعریف دوپینگ در ورزش و شناخت انواع دارو های نیروزا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق تعریف دوپینگ در ورزش و شناخت انواع دارو های نیروزا، در قالب word قابل…

 • تحقیق پدافند غیرعامل

  پدافند غیر عامل,پدافند غیر عامل بلایای طبیعی,پدافند غیر عامل بهداشت و درمان,پدافند غیرعامل به انگلیسی,پدافند غیرعامل چیست,پدافند غیرعامل در ایران,تحقیق پدافند غیرعامل,تحقیق در مورد پدافند غیرعامل,مقاله پدافند غیرعامل,مقاله در مورد پدافند غیر دانلود تحقیق پدافند غیرعامل دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه (واقع در استان هرمزگان)

  استان هرمزگان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه (واقع در…

 • تحقیق تبیین مؤلفه های مدل مدیریت بهره وری سبز در سازمان های خدماتی ایران

  بهره وری سبز,بهره وری سبز pdf,بهره وری سبز چیست,تحقیق مدیریت بهره وری,مدل بهره وری سبز,مدل جایزه مدیریت سبز,مدل مدیریت بهره وری سبز,مدل مدیریت سبز,مدیریت بهره وری,مدیریت بهره وری سبز,مدیریت بهره وری فراگیر,مدیریت سبز,مدیریت و بهره وری سبز دانلود تحقیق تبیین…

 • تحقیق مدیریت فناوري اطلاعات

  پاورپوینت مدیریت فناوري اطلاعات,تحقیق آماده د,تحقیق در موردمدیریت فناوري اطلاعات,تحقیق مدیریت فناوري اطلاعات,دانلود تحقیق در مورد مدیریت فناوري اطلاعات,دانلود تحقیق مدیریت فناوري اطلاعات,دانلود مقاله مدیریت فناوري اطلاعات,مدیریت فناوري اطلاعات تحقیق مدیریت فناوري اطلاعات رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • تحقيق مكانيزمهاي كنترل ازدحام در TCP و مروري بر عملكرد TCP در Wireless Sensor Networks

  تحقیق عملكرد TCP,تحقیق مروري بر عملكرد TCP,تحقیق مكانيزمهاي كنترل ازدحام در TCP,عملكرد TCP,مروري بر عملكرد TCP,مكانيزم كنترل ازدحام در TCP,مكانيزمهاي كنترل ازدحام در TCP دانلود تحقيق مكانيزمهاي كنترل ازدحام در TCP و مروري بر عملكرد TCP در Wireless Sensor Networks…

 • تحقيق گياه شناسي برنج

  برنج,تحقيق كشاروزي,دانلود تحقيق,زراعت,كار تحقيقي كشاورزي و زراعت,كشاورزي و زراعت,گياه شناسي,گياه شناسي برنج دانلود تحقيق گياه شناسي برنج دانلود فایل مقدمه واژه شلتوك از كلمه هندي چلتو (chalto ) گرفته شده و در زبان انگليسي به شلتوك ( دانه برنج همراه…

 • طرح توجیهی پرورش آهو سال 97

  بازار پرورش آهو,پرورش آهو,چگونه آهو پرورش دهیم,سود و زیان پرورش آهو,شرایط لازم برای پرورش آهو,طرح توجیهی پروار بندی آهو,طرح توجیهی پرورش آهو,فروش گوشت آهو,قیمت گوشت آهو,مراحل پرورش آهو در ایران,هزینه پرورش آهو,وام گرفتن برای پرورش آهو طرح توجیهی پرورش آهو…

 • شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 180-0 درجه ای با استفاده از Flash Player

  0 درجه ای با استفاده از Flash Player,180,Flash,Player,آموزش,استفاده,درجه,زاویه,سازي,سنج,شبيه,شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 180 دانلود شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 180-0 درجه ای با استفاده از Flash Player دانلود فایل يک مجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش که اساس…

 • پاورپوینت بررسی مواد نیروزا در ورزش

  پاورپوینت بررسی مواد نیروزا در ورزش دانلود پاورپوینت بررسی مواد نیروزا در ورزش رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی مواد نیروزا در ورزش، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف ماده نیروزاال- کارنی تینمهم…

 • تحقیق کاربرد روان شناسی کودک

  تحقیق کاربرد روان شناسی کودک روانشناسی کودک رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع کاربرد روان شناسی کودک،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهچکیدهروان شناسی کودک چیست؟زمینه های مختلف در روان شناسی کودک5 نکته مهم در…

 • تحقیق حقوق و تکالیف مجلس شورای اسلامی

  تحقیق در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی,تحقیق در مورد مجلس شورای اسلامی,تحقیق درباره مجلس شورای اسلامی,تحقیق درباره ی مجلس شورای اسلامی,تحقیق مجلس شورای اسلامی,تحقیقی درباره ی مجلس شورای اسلامی,مقاله درباره مجلس شورای اسلامی دانلود تحقیق حقوق و تکالیف مجلس شورای…

 • پاورپوینت امنیت پایگاه داده اوراکل

  امنیت پایگاه داده اوراکل,امنیت در پایگاه داده اوراکل,تحقیق امنیت پایگاه داده اوراکل,تحقیق امنیت در پایگاه داده اوراکل,مشکلات امنیتی پایگاه داده اوراکل,مشکلات امنیتی در پایگاه داده اوراکل,مقاله امنیت پایگاه داده اوراکل,مقاله امنیت در پایگاه داد پاورپوینت امنیت پایگاه داده اوراکل رفتن…

 • تحقیق بررسی داستان کوتاه كارلاسرنا

  تحقیق بررسی داستان کوتاه كارلاسرنا داستان کوتاه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی داستان کوتاه كارلاسرناقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 44بخشی از متن تحقیق:مقدمه: ادب عامه آن را تاريخ رسمي به عمد يا سر خطا ضبط…

 • تحقیق تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل

  تحقیق تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل،در قالب word قابل ویرایش و در 18 صفحه.توضیحات:بکرزاییبکرزایی نوعی تولید مثل در…

 • جزوه آموزشی خسارت بیمه بدنه اتومبیل

  جزوه آموزشی بیمه,جزوه آموزشی بیمه آتش سوزی,جزوه آموزشی بیمه اتومبیل,جزوه آموزشی بیمه بدنه,جزوه آموزشی بیمه بدنه اتومبیل,جزوه آموزشی بیمه عمر,جزوه آموزشی بیمه مسئولیت,دانلود جزوه آموزشی بیمه,دانلود جزوه آموزشی بیمه بدنه اتومبیل دانلود جزوه آموزشی خسارت بیمه بدنه اتومبیل دانلود فایل…

 • پاورپوینت زرتشت

  پاورپوینت در مورد زرتشت,تحقیق در مورد زرتشت,تحقیق زرتشت,دانلود پاورپوینت زرتشت,دانلود تحقیق زرتشت,دانلود مقاله زرتشت,زرتشت,زرتشتیان,زرتشتیان ایران,گزارش زرتشت,مقاله در مورد زرتشت,مقاله زرتشت دانلود پاورپوینت زرتشت دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد زرتشت،درقالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:زَرتُشت،…

 • پاورپوینت آشنایی با امواج

  آشنایی با امواج,امواج فراصوت,امواج مايكرو ويو,انتقال برق,انواع امواج,پاورپوینت آشنایی با امواج,تحقیق آشنایی با امواج,حذف خطرات,خطرات ناشی از استفاده از تلفن همراه,مقاله آشنایی با امواج پاورپوینت آشنایی با امواج رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:    عنوان: پاورپوینت آشنایی با امواج تعداد…

 • پاورپوینت همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون

  پلاکتها,تحقیق همودینامیک,تغییرات شیمیایی خون,شمارش گلبولهای سفید,کاهش گلبولهای سفید خون,گلبولهای سفید,گلبولهای قرمز,گلبولهای قرمز چیست,گلبولهای قرمز خون,گلبولهای قرمز و سفید,مقاله همودینامیک,همودینامیک,همودینامیک چیست,همودینامیک خون دانلود پاورپوینت همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون،در قالب ppt…

 • پاورپوینت بررسی راه های تعامل موفق با رسانه

  پاورپوینت بررسی راه های تعامل موفق با رسانه بررسی راه های تعامل موفق با رسانه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی راه های تعامل موفق با رسانه،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمباحث کلیدی…

 • شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان شرقی

  دانلود نقشه روستاهای استان آذربایجان غربی,شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان شرقی,شیپ فایل مناطق روستایی استان آذربایجان غربی,لایه جی آی اس مناطق روستایی استان آذربایجان غربی,لایه جی آی اسی روستاهای استان آذ,نقشه نقاط روستایی استان آذربایجان شرقی دانلود شیپ فایل روستاهای…

 • تحقیق جوشکاری ترميت

  پایان نامه جوشکاری ترميت,پروژه جوشکاری ترميت,پروژه در مورد جوشکاری ترميت,تحقیق در مورد جوشکاری ترميت,جوشکاری ترميت,دانلود تحقیق جوشکاری ترميت,دانلود رایگان تحقیق جوشکاری ترميت,مقاله جوشکاری ترميت,مقاله در مورد جوشکاری ترميت تحقیق جوشکاری ترميت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق جوشکاری ترميت   قالب…

 • تحقیق مقدمه اي بر رباتيك

  تحقیق مقدمه اي بر رباتيك مقدمه اي بر رباتيك رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق مقدمه اي بر رباتيك،در قالب word قابل ویرایش و در 56 صفحه .توضیحات:اتوماسيون در بخشهاي مختلف صنعت و كارهاي توليدي در چند دهه اخير ظهور…

 • تحقیق معماری فضای سه بعدی (معماری)

  تحقیق معماری فضای سه بعدی,دانلود تحقیق معماری فضای سه بعدی,دانلود معماری فضای سه بعدی رشته معماری,دانلودمعماری فضای سه بعدی,معماری فضای سه بعدی,معماری فضای سه بعدی(معماری) تحقیق معماری فضای سه بعدی (معماری) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق معماری فضای سه…